Opetuksen pedagoginen toteutus

Työtapamme haastavat lasta kokeilemaan ja kannustavat löytämään itse ratkaisuja, mikä vahvistaa lapsen minä-kuvaa ja luottamusta omia taitoja kohtaan. Lasta ei nähdä opetuksen kohteena vaan aktiivisena tekijänä haluineen ja tarpeineen.

Lue lisää…

Opetuksen pedagoginen toteutus

Työtapamme kannustavat lasta ottamaan riskejä ja löytämään itse ratkaisuja samalla, kun se vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hänen minäkuvaansa.
Lue lisää…

OPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTUS

Taidepäiväkoti Sinisen Kuun toiminta on tarkoitettu 3-6- vuotiaille lapsille asuinkunnasta riippumatta. Päiväkodissamme on 20 lasta ja heidät jaetaan opetustuokion ajaksi kolmeen ryhmään: Tuikkeisiin (2-3-vuotiaisiin), Säteisiin (3-4- vuotiaisiin) ja Tähtiin (5-7-vuotiaisiin). Lapset aloittavat meillä yleensä jo 3-vuotiaana ja ovat hoidossa koulun aloitukseen asti. 

Lapsen sisäinen ja ulkoinen maailma riippuvat toisistaan; uppoutuminen mielikuvitusmaailmaan ja tutustuminen todelliseen maailmaan sulautuvat lapsen toiminnassa. Leikki, oppiminen ja taitojen harjoittelu kuuluvat lapsen jokapäiväiseen elämään.

Työtapamme haastavat lasta kokeilemaan ja kannustavat löytämään itse ratkaisuja, mikä vahvistaa lapsen minä-kuvaa ja luottamusta omia taitoja kohtaan. Lasta ei nähdä opetuksen kohteena vaan aktiivisena tekijänä haluineen ja tarpeineen.

Ammattitaitoinen henkilökunta ja pitkäaikaiset suhteet perheisiin antavat mahdollisuuden hyvään yhteistyöhön.

Opetusta ja kasvatusta eheytetään opetuksellisten teemakokonaisuuksien avulla yhteistyössä huoltajien kanssa. Työtapoina käytämme kasvatuksen ja opetuksen sisältöalueita, kuten musiikkikasvatusta, kuvallista ilmaisua, draamakasvatusta, teatterileikkejä, musiikkiliikuntaa ja satujumppaa, kielellistä ilmaisua, matematiikkaa, teknologiakasvatusta, ympäristö- ja luontokasvatusta sekä etiikkaa ja katsomusta. Tuloksena on laaja ja usein lukukauden mittainen teemakokonaisuus. Prosessien aikana kylkiäisenä syntyvät tuotokset ovat työskentelyn loppuhuipennus, mutta pidämme itse oppimismatkaa tärkeämpänä.

Teemakokonaisuuden syntyyn vaikuttavat eri tekijät:

  • ryhmän sosiaalistumisen vaihe
  • ryhmästä nousevat eettiset kysymykset
  • lasten mielenkiinnon kohteet

Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon eri tiedonalat ja niitä tarkastellaan osana valittua kokonaisuutta. Teemalle asetetut tavoitteet vaikuttavat valittuun työskentelytapaan. Monipuolisella työskentelyllä saadaan erilaisia kokemuksia ja taitoja. Teematyöskentely auttaa lasta oivaltamaan eri asioiden välisiä yhteyksiä ja niiden riippuvuutta toisistaan sekä hahmottamaan asioiden muodostamaa kokonaisuutta.

Lapsia kuullaan päivittäin arjessa ja läpikäymällä dokumentoitua materiaalia. Tämä tieto on tärkeä toimintayksikön suunnitelman laadinnassa ja opetuksellisen teemakokonaisuuden luomisessa. Lasten tarpeista käsin luomme teematyöskentelylle tavoitteet ja toteutuksen. Itsearviointihetkessä he saavat kertoa toiveistaan ja vasu-keskustelussa kirjataan ylös toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi he saavat kerran kahdessa viikossa Minivaikuttaja-kokouksessa päättää äänestämällä viikon viimeisen päivän ohjelman yhdessä sovittujen aihealueiden perusteella.

Järjestämme myös maksullista esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa ennen kouluvuoden alkua tai maksuttoman esiopetuksen Vantaan kaupungin ostaessa esiopetuspaikat. Katso lisää kohdasta Esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta.

error: