Kasvatuskumppanuus

 
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan päiväkodin ja vanhempien välistä tasavertaista kasvatusyhteistyötä, jossa luodaan puitteet lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Yhteistyön avulla on tarkoitus yhdistää kodin ja päivähoidon kasvuympäristöt kasvatustavoitteiltaan yhdenmukaisiksi.
 
Lue lisää…

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan päiväkodin ja vanhempien välistä tasavertaista kasvatusyhteistyötä, jossa luodaan puitteet lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.
Lue lisää…

KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan päiväkodin ja vanhempien välistä tasavertaista kasvatusyhteistyötä, jossa luodaan puitteet lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Yhteistyön avulla on tarkoitus yhdistää kodin ja päivähoidon kasvuympäristöt kasvatustavoitteiltaan yhdenmukaisiksi. Yhteisestä kasvatustehtävästä huolimatta ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus on lapsen huoltajilla.

Kasvatuskumppanuuden tarkoituksena on myös edistää asiakasperheiden keskinäistä yhteistyötä oman vanhemmuuden tueksi. Kasvatuskumppanuus voidaan nähdä myös koko perheen osallistumisena toimintamme suunnitteluun ja toteutukseen. Tähän on mahdollisuus erityisissä huoltajille suunnatuissa keskusteluilloissa (1-2 lukukauden aikana).

KASVATUSKESKUSTELUT TÄRKEÄNÄ OSANA KASVATUSKUMPPANUUTTA

Tärkein yhteistyön muoto on perheen kanssa käytävät keskustelut lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Ensikontakti lapsen arkeen saadaan perheen tullessa tutustumaan päiväkotiimme, jolloin kartoitetaan perheen toiveita ja tarpeita päiväkotiesittelyn ohessa. Pienimuotoisen haastattelun jälkeen päiväkodin johtaja tekee päätöksen hoitosuhteen alkamisesta. Hoitosopimuksella luodaan raamit yhteistyölle.

Hoitosuhteen alettua pidetään noin 1-2 viikon sisällä aloituksesta alkukeskustelu, jossa otetaan erityisesti huomioon huoltajan asiantuntijuus lapsensa varhaiskehityksestä, erityispiirteistä ja kulttuuritaustasta, jotta saadaan hoidon aloituksesta lapselle mahdollisimman pehmeä.

Noin 2-3 kuukauden sisällä aloituksesta pidetään varsinainen lapsen vasu-keskustelu, jossa luodaan lapselle varhaiskasvatusuunnitelma. Keskustelussa yhdistetään päiväkodin ammatilliset näkemykset ja kodin tiedot ja kokemukset lapsesta. Yhdessä huoltajien kanssa keskustellaan lapsen kokemuksista, lapsen sen hetkisistä tarpeista ja tulevaisuuden näkymistä, lapsen mielenkiinnon kohteista, vahvuuksista sekä yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeesta. Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tarkastellaan päivittäistoimintojen, sosiaalis-emotionaalisen, kielellisen ja motorisen kasvun ja kehityksen sekä työskentelytaitojen näkökulmista. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti niin yhdessä huoltajien kuin kasvatushenkilökunnan keskuudessa. 

error: