Esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta

 

Lapsen on mahdollisuus jatkaa meillä esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan ennen kouluun siirtymistä. Tämä toiminta on rinnastettavissa tavoitteen asettelun ja opetuksellisen sisällön puitteissa perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen.

 

Lue lisää…

Esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta

Lapsen on mahdollisuus jatkaa meillä esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan ennen kouluun siirtymistä.
Lue lisää…

ESIOPETUKSEN TAVOITTEET SAAVUTTAVA TOIMINTA

Lapsen on mahdollisuus jatkaa meillä esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan ennen kouluun siirtymistä. Tämä toiminta on rinnastettavissa tavoitteen asettelun ja opetuksellisen sisällön puitteissa perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta on meillä maksullista ja hinta määräytyy kokopäivähoitopaikan mukaisesti. Vantaan kaupunki voi myös ostaa meiltä esiopetuspaikat, jolloin puhutaan maksuttomasta esiopetuksesta.
Esiopetuksen tavoitteet saavuttava toimintamme pohjautuu Taidepäiväkoti Sinisen Kuun opetussuunnitelmaan ja Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaan (Opetuslautakunta 10.6.2019).

TAVOITTEET:

 • Edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä.
 • Vahvistaa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa.

TYÖTAVAT (miten opetetaan?):

1. Eheyttävä opetus

 • Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen
 • Eheytetyt kokonaisuudet (teematyöskentely) ja oppimisprosessi ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt
 • Lasten tarinallinen oppiminen; Lapsi nähdään kokonaisvaltaisena kokijana, ajattelijana ja tarinoiden kautta oppijana vs. aikuinen loogisena ja käsitteellisenä ajattelijana ja oppijana

2. Leikin merkitys

 • Työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan.
 • Toiminnassa otetaan huomioon lapsen tarve oppia mielikuvituksen ja leikin kautta.
 • Leikki on keskeinen kasvua ja oppimista edistävä toimintamuoto ja sille tulee antaa aikaa ja mahdollisuuksia jokaisena esiopetuspäivänä.

OPPILASHUOLLON MERKITYS:

Oppilashuoltotyö on lapsen kokonaisvaltaista hyvinvoinnista huolehtimista yhteistyössä huoltajien sekä tarvittaessa mm. lasten- ja perheneuvolan, erikoissairaanhoidon ja muista lasta tutkivien tahojen ja lastensuojelun kanssa.

Oppilashuollon tavoitteena on

 • Tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä tarjota terveellinen kasvu- ja oppimisympäristö. Keskeistä on havaita varhain lapsen kasvun ja oppimisen esteitä. Kun tuen tarve on havaittu, tukitoimet aloitetaan välittömästi.
 • Turvata eheä oppimispolku varhaiskasvatuksesta perusopetuksen piiriin näiden tahojen kiinteällä yhteistyöllä.
 • Oppilashuollollinen tuki on tarpeen, kun herää huoli, joka liittyy lapsen käyttäytymiseen, kehitykseen ja elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa.
 • Oppilashuoltoon on oikeus kaikilla lapsilla ja se on osa yleistä ja tehostettua tukea. Oppilashuollon merkitys korostuu, kun lapsi tarvitsee tehostettua tukea.
 • Keväällä oppilashuollollinen yhteistyö korostuu koulun oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Huoltajien suostumuksella välitetään koululle tietoja lapsesta tiedonsiirtolomakkeella, josta saatua tietoa koulut voivat hyödyntää ryhmien muodostamisessa, oppilaan tukitoimien suunnittelussa sekä muiden oppilashuollollisten palvelujen järjestämiseen

Esiopetuksen tavoitteet saavuttavan toimintamme toiminta-aika sijouttuu kokopäivähoidon yhteyteen klo 9.00–13.00 välille, mistä ajasta 1-2 tuntia on omaa toimintaa ja muun ajan (ulkoilu, ruokailu, leikki, osa taideopetuksesta) he ovat yhdessä 3-5 -vuotiaiden kanssa. Vastuu opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta on ryhmän varhaiskasvatuksen opettajalla ja päiväkodin johtajalla.

Kasvatuskumppanuuden merkitys korostuu: Huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa pohditaan lapsen vahvuuksia ja oppimisen kohteina esiintyviä haasteita, joiden pohjalta asetetaan lapsen kehitykselle ja oppimisille tavoitteita. Lasten kanssa keskustellaan vuoden alkaessa ja sen aikana jo opituista taidoista ja asetetaan tavoitteet uuden oppimiselle. Yksilöllisiä tavoitteita asetetaan käytyjen keskustelujen ja lasten omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Lue lisää kohdasta Kasvatuskumppanuus.

Vuoden päätteeksi annetaan todistus osallistumisesta Taidepäiväkoti Sinisen Kuun taidekasvatukseen ja esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan tai perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen.

error: